Transparant in verantwoorden

Dit is één van de kernwaarden van ZorgWiel, die wij op een hele praktische manier invullen. Bewoners, ouders/belangenbehartigers hebben recht op begrijpelijke informatie over de zorg die wordt verleend. Daarbij gaat het om de begeledingsuren die worden ingezet, het deskundigheidsniveau van de medewerkers, de kosten van de directe zorgondersteuning, maar ook over de kosten die op organisatieniveau worden gemaakt.

Kenmerkend voor ZorgWiel is dat wij altijd beginnen met de vraag wat er aan de basis aan zorg nodig is, hoeveel ureninzet noodzakelijk is en welke kosten hiermee zijn gemoeid. Dat willen wij samen met ouders/belangenbehartigers zo optimaal mogelijk invullen. Uiteraard is er voor het opvangen van calamiteiten (denk aan tijdelijke extra zorginzet voor bewoners of eventuele langdurige ziekte van medewerkers) een beperkte reserve nodig. De omvang daarvan wordt afgestemd met de Raad van Toezicht en de besturen van ouders/belangenbehartigers in de halfjaarlijkse 'verantwoordingsgesprekken'. Inmiddels zijn daarvoor spelregels ontwikkeld die vooraf met de besturen van ouders van bestaande ouderprojecten of in ontwikkeling zijnde ouderinitiatieven worden besproken.   

ZorgWiel is transparant in welke inkomsten worden ontvangen en hoe deze worden ingezet.MAILINGBRIEF AANMELDEN


CONTACT