PGB-zorg

Binnen ZorgWiel dragen wij zorg en ondersteuning die gefinancierd wordt met een Peroonsgebonden Budget (PGB) een warm hart toe. Deze financieringsvorm geeft immers invulling aan de eigen regie en zeggenschap van mensen met een verstandelijke beperking en/of hun ouders/belangenbehartigers. De woon- en gezinshuizen die sinds voorjaar 2015 de zorg en ondersteuning van ZorgWiel betrekken, doen dat op basis van PGB. Met de ouders/belangenbehartigers worden duidelijke afspraken gemaakt over de zorguren die worden geleverd, het deskundigheidsniveau van de begeleiders en de uurprijs. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een zorgovereenkomst. Regelmatig wordt inzage gegeven in de daadwerkelijke zorglevering, zowel inhoudelijk als financieel, waarbij wordt getoetst of de zorglevering overeenkomt met de gemaakte afspraken. Hiermee kunnen de ouders/belangenbehartigers de besteding van het PGB ook op correcte wijze verantwoorden richting het Zorgkantoor en/of de Sociale Verzekeringsbank.  

 MAILINGBRIEF AANMELDEN


CONTACT