Eigen regie en zeggenschap

Eigen regie en zeggenschap staan hoog in het vaandel bij ZorgWiel. Dat komt vooral tot uitdrukking in het feit dat bewoners eigenaar zijn van hun eigen zorgplan ('Mijn plan'). Eigen regie en zeggenschap wordt in de eerste plaats ingevuld in de individuele relatie tussen de bewoner, zijn of haar ouders/belangenbehartigers en de persoonlijk begeleider. Vervolgens eigen regie en zeggenschap op collectief niveau van het woon- of gezinshuis. Eén keer per 6 weken is er overleg tussen alle bewoners van het woonhuis en de begeleider(s), waarin zaken worden besproken die voor alle betrokkenen in het woonhuis van belang zijn, zoals huishoudelijke zaken, activiteiten, inspraak en manier van werken van begeleiders. Ook wordt daarbij besproken wat de bijdrage van de bewoners zelf is aan het welzijn en geluk in hun huis.

De teamleider onderhoudt op collectief niveau contacten met ouders/belangenbehartigers. Vaak is dat het bestuur van de Stichting of Vereniging van ouders. De afspraken over werkwijze, betrokkenheid en samenwerking zijn vastgelegd in een eenvoudige samenwerkingsovereenkomst tussen betrokken Stichting/Vereniging en ZorgWiel. Het gaat bijvoorbeeld over het toelaten van nieuwe bewoners in een woonhuis, het aantrekken van nieuwe medewerkers, maar ook over de verantwoording van begeleidingsuren en financiën.

Op organisatieniveau heeft ZorgWiel een Bewonersraad, die bestaat uit bewoners en ouders/belangenbehartigers. Deze Bewonersraad wordt actief betrokken bij alle ontwikkelingen binnen ZorgWiel, die de situaties van individuele bewoners, woon- en gezinshuizen overstijgen. In het reglement voor de Bewonersraad is beschreven waarover het gaat. Een paar voorbeelden: het benoemen van leidinggevenden, het bespreken van het jaarplan en de financiële cijfers, het ontwikkelen van nieuwe woon- en gezinshuizen en het samenwerken met andere organisaties.

 

 MAILINGBRIEF AANMELDEN


CONTACT