Interne visitaties door woonhuizen voor het volgende Kwaliteitsrapport

Zoals hiervoor vermeld zijn de voorbereidingen voor de Kwaliteitsrapportage 2018 dus in volle gang. De nieuwe rapportage zal een beeld geven van de kwaliteit van zorg die ZorgWiel aan de bewoners biedt, wat goed gaat in de zorg, wat verbeterd is ten opzichte van vorig jaar en wat verder verbeterd kan worden in de komende tijd.

Een aspect dat door ZorgWiel is toegevoegd aan de Kwaliteitsrapportage zijn de interne visitaties. Medewerkers van ZorgWiel gaan elkaars woonhuizen bezoeken en gaan met elkaar in gesprek aan de hand van de belangrijkste kernwaarden van ZorgWiel: professionele en persoonlijke zorg in een open dialoog met ouders en belangenbehartigers.

Door de variatie in zorgvragen in de woonhuizen van ZorgWiel worden verschillende methodieken ingezet, zoals ‘Geef me de vijf’. Deze methode biedt handvatten in hulpvragen rondom autisme. Een andere is de ‘LACCS-methode’. Deze is gericht op bewoners met een ernstige meervoudige beperking, waarbij LACCS staat voor lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie en stimulerende tijdsbesteding. En bijvoorbeeld de ‘Dōsen-methodiek’, waarbij de emotionele ontwikkeling van bewoners in kaart wordt gebrachtom, indien nodig, een andere begeleidingsstijl te gebruiken. De interne visitatie draagt bij aan het met elkaar delen van ervaringen met deze methodieken; medewerkers leren van elkaar en weten waar kennis en kunde van deze methodieken voorhanden is. Op deze wijze ontstaat er een ‘levendige’ binding en informatie-uitwisseling tussen onze collega’s.

De eerste interne visitaties zijn geweest en de reacties zijn positief. Voor die nog komen: veel leerzame en verbindende momenten toegewenst!