Hulpmiddelen in de verblijfszorg

 

Per 1 januari 2020 komen er wijzigingen in het verstrekken van hulpmiddelen. Nu worden de hulpmiddelen vanuit verschillende wetgeving toegekend en op verschillende manieren gefinancierd. Soms vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW), soms vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en soms via de gemeenten vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Voor bewoners in een zorginstelling of een woonhuis, zoals binnen ZorgWiel, waren wij alleen verantwoordelijk voor hulpmiddelen als er voor de betrokken bewoner sprake was van zogeheten Verblijf inclusief behandeling. Dat geldt maar voor een beperkt aantal bewoners.

Vanaf 1 januari 2020 worden zorgaanbieders verantwoordelijk voor het aanvragen van mobiliteitshulpmiddelen en het voorzien in roerende voorzieningen voor alle bewoners die in een zorginstelling verblijven via de Wet Langdurige Zorg. Voor wat betreft hulpmiddelen komt het onderscheid Verblijf inclusief of exclusief behandeling te vervallen. Dat betekent dat alle bewoners in onze woonhuizen met deze nieuwe regeling te maken krijgen als zij hulpmiddelen nodig hebben. Het geldt niet voor de bewoners die op basis van een Persoonsgebonden budget (PGB) in een woonhuis wonen.

Wat zijn mobiliteitshulpmiddelen?

Mobiliteitshulpmiddelen zijn hulpmiddelen voor individueel gebruik waarmee bewoners zich binnen- en buitenshuis kunnen verplaatsen. Voorbeelden hiervan zijn aangepaste rolstoelen, aangepaste fietsen, aangepaste schoenen en rollators. Deze hulpmiddelen worden vanaf 1 januari niet meer geleverd vanuit de WMO, maar vanuit de WLZ. Het Zorgkantoor zal deze hulpmiddelen verstrekken.

Als een bewoner op 1 januari 2020 een mobiliteitsmiddel vanuit de WMO heeft, blijft de gemeente verantwoordelijk voor de reparaties, onderhoud en aanpassingen aan het mobiliteitsmiddel. Pas als dit middel aan vervanging toe is, kan een aanvraag worden gedaan bij het Zorgkantoor.
ZorgWiel regelt dan de aanvraag voor het mobiliteitsmiddel. De aanvraag wordt opgesteld door een gekwalificeerd ergo- of fysiotherapeut. We hebben afspraken met ergo- of fysiotherapeuten die deze aanvragen voor ons kunnen voorbereiden en indienen. 

Wat zijn roerende voorzieningen?

Roerende voorzieningen zijn hulpmiddelen voor zorg en wonen waar meer bewoners gebruik van kunnen maken. Het gaat dan onder andere om hoog-laagbedden, douchestoelen, douchebrancards en tilliften. Deze hulpmiddelen horen bij de inventaris van het woonhuis van de zorgaanbieder en vallen vanaf 1 januari 2020 volledig onder de WLZ. Soms zijn deze hulpmiddelen nog geleverd via de WMO of de ZVW. In de woonhuizen van ZorgWiel is dat niet of nauwelijks van toepassing. 

Wat doet ZorgWiel in de voorbereiding op deze wijziging per 1 januari 2020?

We zijn druk bezig met de inventarisatie van alle mobiliteitshulpmiddelen en roerende voorzieningen in onze woonhuizen. Het is belangrijk zicht te hebben op welke middelen er zijn, wie de leverancier is en wie er verantwoordelijk is voor de reparaties, onderhoud en aanpassingen. 

Zodra dit duidelijk is, gaan we goede afspraken maken over (eventuele) overname van deze voorzieningen, de service en het onderhoud, zodat hier na 1 januari 2020 geen onduidelijkheid over kan ontstaan.

Het is best een ingewikkelde materie. We hopen het zo duidelijk mogelijk te hebben uitgelegd, maar we kunnen ons voorstellen, dat er (individuele) vragen zijn, hoe het nu precies in elkaar zit voor uw zoon, dochter of familielid. De komende maanden vindt een aantal collectieve ouderoverleggen plaats. Daar is altijd een lid van de staf van Zorgwiel bij aanwezig. U kunt bij hem/haar dan zeker met uw vraag terecht. Ook is het mogelijk om via de mail uw vraag te stellen, dat kan via info@zorgwiel.nl