Jaarverantwoording 2018

De afgelopen maanden is de Jaarverantwoording over 2018 afgerond. De Jaarverantwoording begint met overleggen met de Ouderbesturen van de woonhuizen. Zij krijgen inzage in de zorg- en begeleidingsuren die daadwerkelijk zijn geleverd in 2018 en hoe deze zich verhouden tot de basisafspraken voor 2018. In de meeste gevallen zijn er door omstandigheden meer uren ingezet dan vooraf was afgesproken. Vaak had dat te maken met tijdelijke extra zorg en begeleiding die nodig was voor een aantal bewoners. Daarnaast proberen we om af en toe ook eens wat extra’s te doen voor onze bewoners. Voorbeelden daarvan zijn een leuke activiteit in het weekend of op feestdagen, een weekendje weg voor bewoners, of een korte vakantie- of activiteitenweek. 

Ook hebben de Ouderbesturen inzage gekregen in de besteding van de zorggelden. Wat hebben we ontvangen van de Zorgkantoren of gemeenten en waaraan is dat geld uitgegeven. De meeste woonhuizen hebben het jaar 2018 financieel gezond afgesloten. Daardoor kon er op stichtingsniveau een relatief kleine toevoeging worden gedaan aan het stichtingsvermogen van ZorgWiel.

Uniek bij ZorgWiel is het feit dat positieve resultaten van woonhuizen deels worden opgenomen in de Jaarverantwoording als zogeheten bestemmingsreserve voor het betreffende woonhuis. We doen dat zodra een woonhuis twee jaar positief heeft bijgedragen aan de reservevorming van ZorgWiel. Deze bestemmingsreserves kunnen – wanneer nodig – worden gebruikt voor zorg gerelateerde zaken in overleg tussen de directie van ZorgWiel en het Ouderbestuur van het betreffende woonhuis. 

Na de overleggen met de Ouderbesturen heeft onze externe accountant de cijfers natuurlijk zorgvuldig gecontroleerd en vervolgens de formele accountantsverklaring afgegeven.

De Raad van Toezicht heeft in haar vergadering van 15 mei de jaarstukken van ZorgWiel goedgekeurd en formeel vastgesteld. 

Wanneer u geïnteresseerd bent in het (inhoudelijke)
bestuursverslag van ZorgWiel dan kunt u dit via deze
link lezen. 

> Bestuursverslag Stichting ZorgWiel 2018