Een Bewonersraad binnen ZorgWiel

Inmiddels is ZorgWiel een jaar actief en groeien we op een natuurlijke manier door, die past bij de cultuur en uitgangspunten van onze organisatie. Daarbij blijven wij het van het allergrootste belang vinden dat we buisteren naar wat onze bewoners, hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers vinden van ons dagelijks werk. Dat houdt ons scherp en maakt dat we blijven nadenken: ‘doen we, wat we doen, goed?’ 

Meepraten en meedoen is formeel geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Deze wet bepaalt dat elke organisatie een Cliëntenraad moet hebben. Binnen ZorgWiel gaan we dit de Bewonersraad noemen. Via het bewoners- of huiskameroverleg in de woon- en gezinshuizen kunnen bewoners meepraten over wat zij belangrijk vinden, of wat zij graag anders willen zien. De Bewonersraad doet dat voor ZorgWiel als geheel.

Wat bespreekt de Bewonersraad?

De Bewonersraad geeft advies over belangrijke zaken, waarover ZorgWiel besluiten moet nemen en komt op voor de belangen van alle bewoners. Het gaat om onderwerpen die te maken hebben met het wonen en leven van alle bewoners en algemene onderwerpen die belangrijk zijn voor mensen met een beperking. ZorgWiel luistert naar de adviezen en neemt deze mee in haar besluitvorming. Dat betekent dat er over belangrijke onderwerpen altijd overleg is met de Bewonersraad en de directie/staf van ZorgWiel moet goed kunnen uitleggen waarom een advies van de Bewonersraad niet wordt overgenomen.

Wie kan er lid worden van de Bewonersraad?

ZorgWiel streeft er naar dat er vanuit elk woon- of gezinshuis iemand in de Bewonersraad zitting neemt. Dat kan een bewoner zijn, maar ook een ouder of een belangenbehartiger van de bewoners.  

Bewoners of ouders/belangenbehartigers die interesse hebt voor deelnemen aan en meewerken in de Bewonersraad kunnen zich aanmelden bij of contact opnemen met Herman de Jong via zijn mailadres hermandejong@zorgwiel.nl of via zijn mobiele telefoon: 06-8392 1215. Bewoners die interesse hebben, kunnen dat het beste eerst met hun Persoonlijk begeleider bespreken. Hij/zij helpt dan met de aanmelding en het contact leggen. 

De bedoeling is dat we na de zomervakantieperiode een Bewonersraad samenstellen en in de volgende Nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de resultaten.