Informatiebijeenkomst Wet zorg en dwang

Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. De Wzd regelt dat zorg zoveel mogelijk vrijwillig moet zijn, dus zorg waar de bewoner en zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger het mee eens zijn. De zorg moet bewoners zo min mogelijk in hun vrijheid beperken. Dat kan zijn bewegingsvrijheid, maar ook de vrijheid om zelf het eigen leven in te richten. Er valt dus heel veel onder deze wet; van maatregelen om bijvoorbeeld te voorkomen dat iemand uit zijn/haar rolstoel of bed valt tot maatregelen om bijvoorbeeld bepaalde ruimtes of voorraadkasten in woonhuizen af te sluiten voor bewoners of afspraken met betrekking tot persoonlijke verzorging en de vrijheid om er alleen op uit te gaan.

Al deze maatregelen moeten per individuele bewoner in kaart worden gebracht en ofwel in MijnPlan worden opgenomen ofwel worden beëindigd. Als blijkt dat er voor de veiligheid van een bewoner maatregelen nodig zijn die onder de Wzd vallen, dan moet dit goed schriftelijk worden vastgelegd. Ook moet er steeds worden onderzocht of er alternatieven zijn en of de maatregel na verloop van tijd nog nodig is of alsnog vervangen kan worden door een alternatief. Daar moeten dan ook onafhankelijke deskundigen bij worden betrokken, zoals bijvoorbeeld de AVG, gedragsdeskundige, orthopedagoog of verpleegkundige.

Er komt dus heel veel kijken bij de invoering van deze wet. Het jaar 2020 wordt als overgangsjaar gebruikt.

Aan de ene kant om zorginstellingen voldoende tijd te geven om alles te regelen, maar ook omdat nog niet alles in de wet geregeld is. Nog voordat de Wzd op 1 januari in werking trad was er al een Wijzigingswet en deze wet zal ook weer worden gewijzigd.

Hoewel er veel bij komt kijken, hebben wij er alle vertrouwen in dat wij dit vanuit de kernwaarden van ZorgWiel op een goede en praktische manier vorm kunnen geven. Dankzij het persoonlijke contact en de open dialoog verwachten wij dat wij samen met bewoners en hun ouders/vertegenwoordigers de nodige maatregelen kunnen bespreken en in MijnPlan kunnen opnemen. Op die manier zullen we de situaties waarin van onvrijwillige zorg gesproken kan worden voorkomen of in elk geval tot een minimum beperken.

Inmiddels hebben alle ouders/vertegenwoordigers van onze bewoners een uitnodiging ontvangen voor een informatiebijeenkomst over de Wzd en vooral over wat dit concreet betekent voor ZorgWiel en voor hen. Deze bijeenkomst stond gepland op 18 april a.s., maar deze kan helaas niet doorgaan i.v.m. het coronavirus. Alle ouders/vertegenwoordigers die zijn uitgenodigd, zullen persoonlijk op de hoogte worden gehouden over een nieuwe datum.