Jaarverantwoording

De afgelopen maanden hebben wij de Jaarverantwoording over 2020 afgerond. Zoals gebruikelijk begint de Jaarverantwoording met overleggen met de ouderbesturen van de woonhuizen. Zij krijgen inzage in de zorg- en begeleidingsuren die daadwerkelijk zijn geleverd in 2020 en inzage in de besteding van de zorggelden. ZorgWiel laat aan elk ouderbestuur zien wat we hebben ontvangen van de Zorgkantoren of gemeenten en waaraan dat geld is besteed.

We hebben het jaar 2020 financieel heel gezond afgesloten. Daardoor kon er op stichtingsniveau een belangrijke stap worden gezet in de opbouw van het stichtingsvermogen van ZorgWiel. Uniek bij ZorgWiel is het feit dat positieve resultaten van woonhuizen deels worden opgenomen in de Jaarverantwoording als zogeheten bestemmingsreserve voor het betreffende woonhuis. Deze bestemmingsreserves kunnen worden gebruikt voor zorg-gerelateerde zaken in overleg tussen de directie van ZorgWiel en het ouderbestuur van het betreffende woonhuis. 

Na de overleggen met de ouderbesturen heeft onze externe accountant de cijfers zorgvuldig gecontroleerd en de formele accountantsverklaring afgegeven. De Raad van Toezicht heeft in de vergadering van 18 mei jl. de jaarstukken van ZorgWiel goedgekeurd en formeel vastgesteld.