Jaarverslaglegging 2017

De afgelopen maand is in constructief overleg met ons administratiekantoor AAG (in Den Bosch), de externe accountant (Verstegen Accountants uit Dordrecht) en de Raad van Toezicht het jaar 2017 goed afgesloten. De jaarrekening is namelijk goedgekeurd en de externe accountant heeft een positieve beoordelingsverklaring afgegeven. Inmiddels is de jaarrekening gedeponeerd bij het CIBG (Centraal Informatiecentrum Beroepen Gezondheidszorg, onderdeel van het Ministerie van VWS), zodat deze voor externen ter inzage is. In 2017 heeft ZorgWiel financieel gezond gedraaid en hebben we op bescheiden wijze gewerkt aan een gefaseerde opbouw naar een verantwoord eigen vermogen. Hieronder kun je het bestuursverslag lezen:

BESTUURSVERSLAG STICHTING ZORGWIEL 2017

In dit verslag schetsen wij een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen die zich binnen ZorgWiel in 2017 hebben afgespeeld. Na de sterke uitbreiding met drie woonhuizen in het najaar van 2016/begin 2017 (De Blitz in Uden, Ganzenvlucht in Gendt en Octopus in Sevenum) stonden de eerste maanden van 2017 vooral in het teken van het realiseren van een stabiel woon- en werkklimaat in deze woonhuizen. In een open dialoog met betrokken ouderbesturen en de medewerkers van de woonhuizen is dat gelukt.

In de loop van 2017 is ZorgWiel benaderd door de Vereniging Auxillium voor overleg over de overname van zorgverlening in Villa Ramon in Elst, een appartementencomplex voor 13 bewoners. Dat heeft ertoe geleid dat op 29 december 2017 een volledig nieuw team de zorg in dit woonhuis heeft overgenomen. Met dit achtste woonhuis bij ZorgWiel mogen wij inmiddels verzorging en begeleiding bieden aan 80 bewoners.

Met vier nieuwe initiatiefgroepen van ouders (in stichtings- of verenigingsvorm) zijn intentieverklaringen aangegaan om de komende jaren (2018 – 2020) samen te werken in de totstandkoming van een nieuw woonhuis voor hun familieleden met een verstandelijke beperking. Deze nieuwe woonhuizen komen tot stand in Sevenum, Uden (2) en Nijmegen.

Groei is geen ambitie voor ZorgWiel. We houden nadrukkelijk vast aan ons uitgangspunt om een overzichtelijke organisatie te blijven. Een organisatie die zich kenmerkt door het kleinschalige karakter (de menselijke maat), woonhuizen met een huiselijke sfeer voor bewoners en medewerkers, blijvende, persoonlijke betrokkenheid en medezeggenschap van ouders en familie, persoonlijke contacten en korte communicatielijnen met onze medewerkers en vrijwilligers en volstrekte transparantie over de geldmiddelen die beschikbaar zijn voor de zorg.

Deze uitgangspunten worden door bewoners, ouders/familieleden en medewerkers bijzonder gewaardeerd en ook als zodanig ervaren.

Najaar 2016 is een Bewonerstevredenheidsonderzoek (ook onder ouders/familieleden) uitgevoerd. We krijgen voor onze zorg- en dienstverlening gemiddeld een 8,5 en daar zijn we gepast trots op. Ook de medewerkers ervaren het werken binnen ZorgWiel door de genoemde kenmerken bijzonder positief. Het Medewerkerstevredenheidsonderzoek komt gemiddeld uit op een 8,3.

Dat neemt niet weg dat er geen redenen zijn voor verbetering. Samen met de Bewonersraad en Medewerkersraad (in oprichting) hebben wij daar blijvend oog voor. Mooie voorbeelden daarvan zijn een luisterversie van onze nieuwsbrief voor bewoners, een vereenvoudigde versie van Mijn Plan voor de bewoners en voor medewerkers een eerste themadag op organisatieniveau over ‘gastvrijheid in de zorg’. Eind 2017 waren er binnen ZorgWiel 128 medewerkers (56fte) werkzaam. De behoefte aan onderling contact, uitwisselen van ervaringen en van elkaar leren neemt toe. In 2018 zullen wij daar met elkaar verder invulling aan geven.

Onze website wordt gefaseerd uitgebreid met korte impressiefilmpjes van onze woonhuizen, zodat toekomstige bewoners, ouders/familie een beeld krijgen van de dagelijkse gang van zaken in de woonhuizen en de sfeer kunnen ‘proeven’. Ook (toekomstige) medewerkers reageren daar positief op. Het leidt tot relatief veel spontane open sollicitaties en stageverzoeken en daar zijn wij natuurlijk content mee.

De samenwerking met de Verenigingen/Stichtingen van ouders van de woonhuizen wordt ieder halfjaar geëvalueerd. We overleggen over de zorginhoudelijke aspecten van het woonhuis, de personele invulling en geven inzage in de inzet van begeleidingsuren en het financiële reilen en zeilen van het woonhuis en ZorgWiel als organisatie. Dat creëert een grote betrokkenheid en een open cultuur met wederzijds vertrouwen.

Op zorginhoudelijk vlak is het netwerk met collega-organisaties voor gedragswetenschappelijke of therapeutische ondersteuning uitgebreid. We kiezen bewust voor samenwerking om ervoor te zorgen dat de specialistische ondersteuning dichtbij de woonhuizen voor handen is en laagdrempelig kan worden ingezet. Datzelfde geldt voor werk en dagbesteding voor onze bewoners. We bieden dat als ZorgWiel niet zelf, maar creëren door samenwerking, vaak met kleinschalige dagbestedingsaanbieders, een gevarieerd aanbod voor de bewoners.

Door de uitbreiding van woonhuizen zijn onze productieafspraken met de Zorgkantoren Noordoost-Brabant (VGZ) en Arnhem (Menzis) flink uitgebreid. Het is fijn te mogen constateren dat door constructief overleg en goede onderlinge afstemming de geleverde zorg in 2017 volledig kon worden gefinancierd. Daarnaast hebben wij in samenwerking met Zorgkantoren op basis van ontwikkelplannen voor een aantal bewoners de zogeheten Dõsen-methodiek kunnen toepassen. Dat heeft voor betrokken bewoners een beter beeld gegeven van hun ondersteuningsvraag en de wijze waarop begeleiders daarop kunnen anticiperen in de dagelijkse begeleiding. In 2018 wordt dit traject gecontinueerd voor een aantal bewoners.

Deze Jaarverantwoording laat zien dat onze organisatie in 2017 financieel gezond heeft gedraaid. Het kleinschalige karakter van de woonhuizen kan op verantwoorde wijze worden gecontinueerd. Het is van belang gefaseerd een adequaat eigen vermogen op te bouwen om op termijn mogelijke risico’s te kunnen opvangen. Dit jaar hebben we daarin een goede stap kunnen zetten, zonder dat dit ten koste is gegaan van de dagelijkse zorg en begeleiding aan de bewoners.

Wij mogen 2017 met een goed gevoel en tevredenheid over de bereikte resultaten afsluiten.

De kern van ZorgWiel zijn de woonhuizen. Woonhuizen waar unieke bewoners in harmonie met elkaar wonen en leven. Woonhuizen met bevlogen medewerkers die zich dagelijks inzetten voor betrokken en professionele zorg. Woonhuizen met ouders/familieleden die ons vertrouwen geven en daarbij betrokken blijven bij het welzijn voor hun kinderen/familieleden en nogal eens hand- en spandiensten vervullen. Woonhuizen met actieve vrijwilligers die graag iets extra’s doen voor de bewoners.

Tot slot veel dank aan de leden van de Raad van Toezicht voor de deskundige wijze waarop zij de staf/directie van ZorgWiel op velerlei gebied bijstaan en adviseren.

Helaas hebben wij eind december door overlijden als gevolg van een ernstige ziekte afscheid moeten nemen van mevrouw Norma Sijthoff. Wij zijn haar zeer dankbaar voor hetgeen zij voor onze organisatie heeft betekend. Wij zullen haar inbreng missen.

Het was bijzonder te ervaren dat de Raad van Toezicht het afgelopen jaar mogelijkheden heeft gecreëerd voor een zorgvuldige overname van de leiding van ZorgWiel in de nabije toekomst door de benoeming van Sandra Simons tot directielid van ZorgWiel, heel belangrijk voor de continuïteit en verdere ontwikkeling van onze organisatie.

Nijmegen, 30 maart 2018

Bert Vedder, directeur