Privacy Statement

Dit document behoort toe aan:

Stichting ZorgWiel (KvK 60464011)

 

Verantwoordelijke

Binnen ZorgWiel worden uw persoonsgegevens verzameld en vastgelegd in uw digitale dossier. Dit is noodzakelijk om onze zorgverlening aan u mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. In dit statement informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

ZorgWiel is zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat  ZorgWiel beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

 

Persoonsgegevens

Voor het leveren van goede zorgverlening is het noodzakelijk dat uw zorgaanbieder uw persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Medische hulpverleners zijn verplicht een medisch dossier in te richten. In dit dossier worden alleen gegevens over uw gezondheid en de behandeling en/of begeleiding opgenomen die voor een goede zorg- en hulpverlening noodzakelijk zijn. Daarnaast verwerkt ZorgWiel uw persoonsgegevens ten behoeve van de financiële afhandeling van de zorgverlening en kwaliteitsbewaking van de zorg.

Wanneer ZorgWiel uw gegevens voor andere dan bovengenoemde doelen wil gebruiken, kan dat alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

ZorgWiel gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, indicatie en gezondheidsgegevens ten behoeve van zorgverlening, BSN, bankrekeningnummer.

 

Grondslag verwerking
ZorgWiel mag uw persoonsgegevens alleen verwerken indien:

a. u voor de verwerking uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend. Voor gegevens die betrekking op uw gezondheid hebben is uitdrukkelijke toestemming vereist;

b. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of voor het nemen van precontractuele maatregelen op uw verzoek voor zover die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;

c. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan ZorgWiel onderworpen is;

d. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ZorgWiel of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zwaarder wegen.

Het verwerken van de persoonsgegevens is een wettelijke verplichting van ZorgWiel. Zonder deze persoonsgegevens zijn wij niet instaat om te voldoen aan onze wettelijke verplichting. U bent verplicht de persoonsgegevens te verstrekken.

Het verwerken van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met u aan te gaan. Zonder deze persoonsgegevens zijn wij niet in staat om onze diensten aan u te leveren en onze overige verplichtingen aan u na te komen.

Indien de persoonsgegevensverwerking is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u deze toestemming verleend door ondertekening van een toestemminsverklaring. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Een dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór intrekking van de toestemming.

 

Uw rechten

U heeft het recht op inzage en een afschrift van de persoonsgegevens die ZorgWiel van u heeft verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.

ZorgWiel zal uw verzoeken zo snel mogelijk inwilligen. U wordt binnen 4 weken schriftelijk geïnformeerd over het al dan niet toewijzen van uw verzoek. U kunt uw schriftelijke verzoek zenden aan:

Stichting ZorgWiel

Hatertseveldweg 303

6532 XS Nijmegen.

 

Bewaartermijn

ZorgWiel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, tenzij er een wettelijke langere bewaartermijn geldt.

Voor de Wlz, WGBO, Wmo en Jeugdwet geldt in beginsel een bewaarplicht van vijftien jaar.

 

Medische informatie

Zorgverleners mogen medische informatie delen met andere zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling en/of begeleiding.

Dit mag alleen als die informatie noodzakelijk is voor hun werk. U hoeft daarvoor geen toestemming te geven. U kunt er wel bezwaar tegen maken. Dan mag uw zorgverlener geen informatie meer doorgeven aan andere zorgverleners.

Zorginstellingen hebben een zorgplicht om uw gegevens te beschermen. Andere hulpverleners kunnen ook een geheimhoudingsplicht hebben; die staat dan in hun beroepscode.

 

Beveiliging persoonsgegevens

ZorgWiel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking. 

 

Vragen

Indien u vragen heeft over de privacy, dan kunt u deze altijd stellen. Dit kan telefonisch of via de e-mail (info@zorgwiel.nl). ZorgWiel zal uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

 

Klachten

Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze hebben verwerkt en wij geen of onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw bezwaren, dan kunt u een klacht indienen bij:

1. Stichting ZorgWiel, ter attentie van Sandra Simons;

2. de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijziging van Privacy Statement

ZorgWiel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij adviseren u daarom regelmatig dit Privacy Statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.