De Wet zorg en dwang (Wzd) binnen ZorgWiel

 

De Wet zorg en dwang (Wzd) binnen ZorgWiel

Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken, bijvoorbeeld zelf beslissen hoe je je dag doorbrengt, waar je woont en naar welke muziek je luistert. 

Dit geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze hebben weliswaar zorg en ondersteuning nodig, maar dat is bij voorkeur de zorg waar ze zelf mee instemmen. Daar maken de bewoner, de vertegenwoordiger en ZorgWiel samen afspraken over.

Een goede, gelijkwaardige samenwerking met en tussen alle betrokkenen – bewoners, familieleden, begeleiders en vrijwilligers – is voor ZorgWiel essentieel. Dit komt ook tot uitdrukking in het logo van ZorgWiel. Alle betrokkenen zijn daarin samengebracht als de pijlers van ZorgWiel. Bij deze samenwerking in kleinschalige woonbegeleidingsprojecten past ook een kleinschalige organisatie. De uitgangspunten van ZorgWiel zijn dat wij alle betrokkenen persoonlijk kennen en zij ons gemakkelijk kunnen bereiken. Ook dat wij volledige transparantie geven over alle aspecten van de geleverde zorg ende directe zorgkosten en dat wij de indirecte organisatiekosten zo laag mogelijk houden. Deze uitgangspunten zijn verankerd in de kernwaarden van ZorgWiel. 

Zoveel mogelijk vrijwillig 

De Wet zorg en dwang (Wzd) gaat uit van het principe: ‘nee, tenzij’. Dit betekent dat zorg voor mensen met een psychogeriatrische aandoening (bijvoorbeeld dementie) en mensen met een verstandelijke beperking op vrijwillige basis plaatsvindt, tenzij het vanwege een ernstig nadeel, niet kan. Altijd moet eerst geprobeerd worden de situatie met vrijwillige zorg (= met instemming of zonder verzet van de bewoner) op te lossen. Pas als dat niet mogelijk is, mag onvrijwillige zorg worden toegepast. 

Laatste redmiddel

Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners helpen bij die keuzes en houden rekening met veiligheid en kwaliteit van leven. Dat kan betekenen dat de vrijheid van mensen wordt beperkt. Je gaat daar dus zorgvuldig mee om en kiest er alleen voor als het echt niet anders kan. Het inzetten van zorg die iemand echt niet wil, is altijd een laatste redmiddel. 

Volg het stappenplan

Is onvrijwillige zorg toch nodig? Dan passen we dat zo kort mogelijk en op de minst ingrijpende manier toe. Daarvoor doorloop je een stappenplan. Je onderzoekt de situatie van de bewoner, benoemt de noodzaak van onvrijwillige zorg en onderzoekt of er ook andere oplossingen zijn. Dit doe je in overleg met de bewoner en zijn wettelijk vertegenwoordiger en met de steun van collega’s en deskundigen. Hierbij blijf je steeds opnieuw kijken of de onvrijwillige zorg nog nodig is en er vrijwillige alternatieven zijn.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

De Wzd introduceert de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. De cliëntvertrouwenspersoon (CVP) is beschikbaar voor alle bewoners die vallen onder de reikwijdte van de Wzd en of hun vertegenwoordigers, zowel in accommodaties als ambulant. Het is de taak van deze persoon om de bewoner en/of diens vertegenwoordiger op hun verzoek te adviseren en bijstand te verlenen in aangelegenheden die samenhangen met het verlenen van onvrijwillige zorg aan de bewoner, met zijn opname en verblijf in een accommodatie, of met het doorlopen van de klachtenprocedure van de Wzd. De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd kan ook signaleren over tekortkomingen in de structuur of de uitvoering van onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname en verblijf, voor zover deze afbreuk doen aan de rechten van de bewoner. De CVP bespreekt dit met de zorgaanbieder en als het signaal niet of niet voldoende wordt opgepakt moet de CVP dit melden aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De CVP geeft voorlichting over zijn werkzaamheden. 

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is niet in dienst bij ZorgWiel om zo zijn werk onafhankelijk te kunnen uitvoeren. Voor de inzet van de CVP hebben de zorgkantoren vier CVP-aanbieders gecontracteerd die allen in een eigen regio werkzaam zijn. Voor ZorgWiel hebben wij contacten met het Adviespunt Zorgbelang. Per provincie hebben zij vestigingen, voor Gelderland is dit Zorgbelang Inclusief, voor Brabant / Zeeland Zorgbelang Brabant en voor de regio Sevenum Burgerkracht Limburg. Zie onderstaande QR codes voor een link naar de site. 

Overzicht CVP voor de verschillende woonhuizen:

Zorgbelang Inclusief, Gelderland:            
Gezinshuis Meiners                   
Villa Ramon                              
Ganzenvlucht
De Strang

Gezinshuis Angerlo
‘t Span
Majstro

Wooninitiatief Wijchen             

Zorgbelang Brabant / Zeeland
Ons Huis 
Het Klavier
De Blitz

De Vlinder   

Burgerkracht Limburg
Octopus

geWoon

Iemand die onder de reikwijdte van de Wzd valt, mag altijd een beroep doen op een cliëntvertrouwenspersoon (CVP). Deze persoon geeft kosteloos advies en bijstand over alles wat samenhangt met onvrijwillige zorg, met opname en verblijf in een accommodatie en met het doorlopen van een klachtenprocedure. De cliëntvertrouwenspersoon behartigt de belangen van de bewoner en/of zijn familieleden/vertegenwoordiger.

De onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon (CVP) Wzd heeft een expliciete rol in de Wzd. De ondersteuning van de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd kan voor de bewoner, vertegenwoordiger en medewerkers het beste tot uiting komen als iedereen goed op de hoogte is van de taken en bevoegdheden van deze persoon. De CVP heeft vrije toegang tot de bewoners binnen ZorgWiel.